Laboratórna technika 

Multimediálna učebnica fyziky od PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD.

Multimediálna učebnica fyziky

Multimediálna učebnica fyziky pre ZŠ a SŠ obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy, ako i celým stredoškolským učivom na úrovni fyziky gymnaziálneho obsahu. Učivo fyziky je spracované plne graficky, formou PowerPointových prezentácií. Tento výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a SŠ. Výučbové prezentácie pre podporu vyučovania fyziky sú prínosom pre učiteľov i žiakov. Predstavuje pre nich ideálnu pomôcku.

Viac o Multimediálnej učebnici fyziky...